Vật tư thiết bị công nghiệp

Công nghệ sản xuất đèn sợi tóc bơm chân không

Dây tóc được kẹp chặt vào các dây platin mang dòng điện đến dây tóc và từ dây tóc trở về nguồn. Cụm lắp ráp này sau đó được đặt vào một bầu thủy tinh nung chảy ở cổ. Một bơm chân không sẽ loại không khí ra khỏi bầu, là một bước thực hiện chậm nhưng quan trọng. Các dây đầu vào sẽ được nốì với dòng điện chìa ra từ đáy bầu.
Ngày 19-10-1879, Edison tiến hành lần thử đầu tiên bóng đèn mới của ông. Bóng đèn sáng trong 2 ngày 40 phút (21 tháng Mười – ngày mà cuối cùng dây tóc cháy rụi – là ngày thường được đưa ra đôì với phát minh bóng đèn thực dụng thương mại đầu tiên). Tất nhiên, bóng đèn ban đầu này trải qua một số thay đổi và cải tiến. Các nhà máy sản xuất bóng đèn được thành lập để sản xuất hàng loạt, và các tiến bộ lớn được thực hiện trong hệ thống dây dẫn và dòng điện. Tuy nhiên, bóng đèn dây tóc ngày nay rất giống với bóng đèn ban đầu của Edison. Những khác biệt lớn là sử dụng dây tóc volfram (một kim loại bền, nóng chảy ở 3.400°C) và các khí khác nhau để cho ra hiệu suất và độ chiếu sáng mạnh hơn từ dây tóc có thể được nung tới nhiệt độ cao hơn.