Vật tư thiết bị công nghiệp

Lưu ý khi chọn mua thép ống

Khi mài trên băng thường dùng một huyền phù đặc biệ bói lên mặt băng, vật bằng thép ống dùng mỡ bò là tốt nhất. Chỉ gia công bằng phi kim , trừ thủy tinh và nhựa nhiệt cứng. Để c vòng băng cũng cần các loại thuốc đánh bóng khác nhau; sau thành phần thuốc bóng (% trọng lượng) : stearin 10,8 ; paraíin ky thuật 5,7 ; vật liệu mài mịn 72.
Khi gia công cho bề mặt phẳng bàng gang, đồng thanh, tốc (lộ băng 15-20 m/s. Mài tinh cho ông thép dùng tốc độ 35-4 (lanh bóng cho kim loại nhẹ dùng tốc độ 45-50 m/s, nhung m (luợc vượt quá 10-15 m/s.
Bàng 2.7 giới thiệu các bước mài và đánh bóng lần lượt vật liệu khác nhau. Hình 2.1 trình bày một sô sơ đồ vòng.
Chải
Chải để làm cho bề mặt sạch hết mùn, ba via, gỉ,… Chải làm từ dây thép, dây đồng, dây đồng thau,… lắp trên máy cơ cầm tay. Cũng có thể dùng các bàn chải cầm tay VKhi mài trên băng thuờng dùng một huyền phù đặc biệt hay dầu máy bói lên mặt băng, vật bằng thép dùng mỡ bò là tôt nhất. Chỉ mài khô cho vật gia công bằng phi kim , trừ thủy tinh và nhựa nhiệt cứng. Để đánh bóng trên vòng băng cũng cần các loại thuốc đánh bóng khác nhau; sau đây là một loại thành phần thuổc bóng (% trọng lượng) : stearin 10,8 ; parafïn 11,5 ; vazelin kỹ thuật 5,7 vật liệu mài mịn 72.
Khi gia công cho bê mặt phẳng bằng gang, đồng thanh, thép nên dùng tốc độ băng 15-20 m/s. Mài tinh cho ông thép dùng tốc độ 35-40 m/s. Mài và lanh bóng cho kim loại nhẹ dùng tốc độ 45-50 m/s, nhưng mài titan không (tuợc vượt quá 10-15 m/s.
giới thiệu các bước mài và đánh bóng lần lượt phải qua đôl vơí rác vật liệu khác nhau. Hình 2.1 trình bày một số’ sơ đồ mài-đánh bóng bằng b&ng vòng.
Chải
Chải để làm cho bè mặt sạch hết mùn, ba via, gỉ,… Chải bằng các bánh clnii làm từ dây thép, dây đồng, dây đồng thau,… lắp trên máy quay hoặc vào nie (lộng cơ cầm tay. Cũng có thể dùng các bàn chải cầm tay và thao tác thủ công. Khi chải cho các lớp mạ mềm thì dùng bánh chải làm từ lông, tóc, cước, rễ cầy,… Để chọn bánh chải nên tham khảo bảng 2.8. Khi cần chải tinh nên dùng dây có đuờng kính 0,05 – 0,10 mm, còn khi cần chải thô có thể dùng dây đường kính đến 0,30 – 0,60 mm.
Có thể chải khô để làm sạch mùn, ba via, gỉ vảy xôp,… Muôn được bể mặt mượt, đẹp hơn nên chải ướt nhờ dung dịch Na2C03 hay xà phòng. Tô’c độ quay của bánh chải có thể thay đổi từ 450 đến 1800 vg/ph. Trong khi chải không nên tỳ mạnh quá làm vật chải bị mòn nhiều và dây dễ bị đứt, Rãy.