Vật tư thiết bị công nghiệp

Sản xuất thép ống

Quay để làm sạch bề mặt cho các vật nhỏ khỏi các vết irong axit, ba via, khuyết tật: quay còn để mài và đánh bón (Juay các vật gia công đồng thời với vật liệu mài hay đánh quay hoặc thùng quay. Trong quá trình quay các chỗ cong cọ xát với nhau và với vật liệu mài nên sẽ bị mòn đi. Vi ph.ỉng nên dùng thùng quay, vật có ren ngoài nên dùng chuông bị mòn vẹt.
Có thể quay khô có hay không có vật liệu mài hoặc quí
lỏng và vật liệu mài. Quay khô thường dùng để hòan thi« oe vit CỞ nhỏ đê loại bỏ ba via, góc cạnh sắc, và bề mặt nhẵn tlnrờng được dùng ờ các biíớc trước khi mạ nhằm làm sạc lí axit, cũng như làm cho bề mặt nhẵn hơn.
Khi quay ướt với mục đích mài nhẵn, phải dùng cát, sỏi m;ui thép vụn, bi thép, thép ống… Còn quay ướt với mục đích đánh bón mùn cua, mẩu da vụn, phớt vụn và các vật liệu mềm lun lí trong quay ướt là dung dịch Na2CO;( 2 – 3%, dung dịch ] In,IHR, dung dịch kiễm hay muôi amon loãng. Quay đê làm sạch bể mặt cho các vật nhỏ khỏi các vết bẩn, mùn tẩy trong axit, ba via, khuyết tật; quay còn để mài và đánh bóng bề mặt nữa. Quay các vật gia công đồng thời với vật liệu mài hay đánh bóng trong các chuông quay hoặc thùng quay. Trong quá trình quay các chồ lồi của vật gia công cọ xát với nhau và với vật liệu mài nên sẽ bị mòn đi. Vật gia công dẹt phảng nên dùng thùng quay, vật có ren ngoài nên dùng chuông quay để ren đỡ bị mòn vẹt.
Có thể quay khô có hay không có vật liệu mài hoặc quay ướt cùng với chất lông và vật liệu mài. Quay khô thường dụng để hòan thiện lần chót cho ôc vít cỡ nhỏ để loại bỏ ba via, góc cạnh sắc, và bể mặt nhẵn bóng hơn. Quay ướt thường được dùng ở các buớc trước khi mạ nhằm làm sạch hết mùn tẩy trong axit, cũng nhu làm cho bề mặt nhãn hơn.
Khi quay ướt với mục đích mài nhẵn, phải dùng cát, sỏi nhỏ, mảnh sứ, mẩu thép vụn, bi thép,… Còn quay ướt với mục đích đánh bóng, phải dùng bi thép, mùn cưa, mẩu da vụn, phớt vụn và các vật liệu mềm khác. Chất lỏng dùng trong quay ướt là dung dịch Na2CO:< 2 – 3%, dung dịch H2S04 hay HC1 loãng, dung dịch kiẻm hay muôi amon loãng.