Vật tư thiết bị công nghiệp

Thất thoát năng lượng trong sợi quang

Những thất thoát năng lượng trong sợi quang được tính bằng đơn vị decibel trên mỗi khoảng cách của sợi. • Một sợi quang điển hình thất thoát 0,2 decibel/km, nghĩa là sau một khoảng cách nhất định, tín hiệu trở nên yêu và phải được tăng cường. Với công nghệ liên kết dữ liệu hiện nay, cần phải có các bộ lặp lại tăng cường tín hiệu laser cho mỗi 30km trong một cáp đường dài. Tuy nhiên, I nghiên cứu đang tiếp tục về độ tinh khiết của vật liệu sợi quang hướng vào sự mở rộng khoảng cách giữa các I bộ lặp lại tăng cường của một sợi quang lên tới lOOkm.
Có hai loại sợi quang. Sợi quang đơn kiểu có lõi rất hẹp (2-10 micromét) và lớp bọc có đường kính 100 micromét, đường truyền duy nhất là dọc theo trục, như vậy tạo ra độ tán sắc thấp. Sợi đơn kiểu được dùng để mang chỉ một sóng ánh sáng trên khoảng cách rất dài. Sợi quang đơn kiểu được sử dụng trong các tuyến điện thoại đường dài và cáp dưới biển. Sợi quang đa kiểu có lói đủ lớn để cho phép quang năng truyền trong một số kiểu khác nhau, có thể mang hàng trăm tín hiệu sóng tinh sáng riêng rẽ trên khoảng cách ngắn. Sợi đa kiểu có (lường kính lõi 50 micromét và lớp bọc có đường kính 125 micromét. Loại sợi này được sử dụng trong các hệ I hống thành phố, nơi mà nhiều tín hiệu phải được mang Mi các trạm chuyển mạch trung tâm và phân tán.